Algemene voorwaarden

Bijzondere bepalingen tussen partijen

1.Specificaties en afbeeldingen op de website, brochure, marketinginstrumenten of andere documenten gelden onder voorbehoud van vergissingen en/of plaatsingsfouten.
2. Niets uit de website, brochure, marketinginstrumenten of andere documenten mag verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden d.m.v. kopiëren, downloaden of anderszins zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Hairloxx.

Artikel 1 – Definities
Algemene voorwaarden van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Hairloxx B.V., met statutaire zetel en haar statutaire zetel in Amersfoort (Nederland), Algolweg 18E, 3821 BH, ingeschreven in het handelsregister van de kamer van Koophandel Gooi-, Eem- en Flevoland onder nummer 56979886, zoals ingediend bij de kamer van Koophandel Gooi-, Eem- en Flevoland op [16-01-2013] onder nummer [56979886].
In deze algemene voorwaarden, worden de volgende termen gebruikt in de volgende betekenissen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld:
overeenkomst: de overeenkomst tussen de partijen;
Opdrachtgever: de partij die een overeenkomst sluit met Hairloxx of wenst te betreden van een overeenkomst of voor wie Hairloxx een aanbieding of een offerte maakt;
Voorwaarden: deze algemene voorwaarden en bepalingen van Hairloxx;
Hairloxx: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Hairloxx B.V., met statutaire zetel en hoofdkantoor in Amersfoort (Nederland), Algolweg 18E, 3821 BH, ingeschreven in het handelsregister van de kamer van Koophandel Gooi-, Eem- en Flevoland onder nummer 56979886;
Partijen: Hairloxx en cliënt gezamenlijk;
Producten: het artikel of artikelen, evenals services (“opleiding”) die naar de cliënt moeten worden verstrekt door de sluiting van de overeenkomst tussen de partijen onder de afgesproken voorwaarden;

Artikel 2 – Toepasselijkheid
2.1 Tenzij anders schriftelijk overeengekomen tussen de partijen, zijn de voorwaarden van toepassing op alle aanbiedingen en offertes van Hairloxx, elke overeenkomst en alle andere wettelijke of commerciële relaties tussen de partijen is overeengekomen.
2.2 Alle afwijkingen en aanvullingen op de voorwaarden zijn alleen van toepassing indien deze voor zover schriftelijk zijn bevestigd door Hairloxx en gelden alleen voor de overeenkomst waarvoor de afwijking is overeengekomen.
2.3 De toepasselijkheid van eventuele algemene verkoopsvoorwaarden van de klant die in strijd zijn met de voorwaarden zijn uitdrukkelijk uitgesloten en worden geen kracht of gevolgen verstrekt, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen door de partijen. Alleen de klant is van toepassing tussen de partijen.
2.4 Indien enige bepaling van de voorwaarden blijken nietig of niet afdwingbaar te zijn, zullen de overige bepalingen van de voorwaarden niet worden aangetast en blijven deze in volledige kracht en effect. Hairloxx vervangt in nauwe samenwerking met de klant dergelijke nietig en niet-afdwingbare bepaling met een geldige en afdwingbare bepaling; Deze bepaling moet zo consistent mogelijk met de intentie van de partijen die oorspronkelijk zijn uitgedrukt.
2.5. De betrokkenheid van derden door Hairloxx doet geen afbreuk aan de toepasselijkheid van de voorwaarden.

Artikel 3 – Aanbiedingen, overeenkomst, amendementen
3.1. Alle aanbiedingen en offertes door Hairloxx zijn niet-bindend, tenzij ze een termijn voor aanvaarding bevatten. Een vrijblijvende aanbieding en/of offerte kan nog steeds onmiddellijk na aanvaarding worden ingetrokken. Gegevens in brochures, prijslijsten en online gepubliceerde informatie is niet bindend en expliciet voorbehoud van drukfouten en drukkerij fouten en kan door Hairloxx worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving. In geen enkele wijze accepteert Hairloxx aansprakelijkheid voor de informatie die is meegeleverd met een (herziende versie) aanbieding, offerte en/of vergelijkbaar document dat is onjuist.
3.2. Monsters, modellen, tekeningen, kleuren en maten en dergelijke worden weergegeven of geleverd door Hairloxx als indicatie, de producten die worden verstrekt door Hairloxx hoeven niet te voldoen aan hen, tenzij anders schriftelijk aangegeven.
3.3. Hairloxx kan niet worden gebonden tot aanbiedingen en/of citaten als de klant, in termen van redelijkheid en eerlijkheid en gangbare opvattingen van de samenleving, moet hebben begrepen dat de aanbieding of offerte of een deel daarvan een duidelijke vergissing of fout bevat.
3.4. De overeenkomst met Hairloxx na een aanbod en/of offerte is aanvaard door de klant en Hairloxx bevestigt vervolgens de inhoud van de overeenkomst door middel van een bevestiging van de bestelling of zodra Hairloxx is begonnen met de uitvoering van de bestelling, of daartoe een bestelling heeft afgegeven aan derden. Als er geen schriftelijke overeenkomst is, kan de factuur worden geacht te maken van de inhoud van de overeenkomst.
3.5 Indien Hairloxx en de klant zijn overeengekomen van een wijziging van de overeenkomst, vergoedt de klant Hairloxx voor de daarmee samenhangende kosten als gevolg van het amendement. In het geval van een wijziging van de overeenkomst tussen de partijen heeft Hairloxx het recht om de levertijden uit te breiden, voor zover nodig om te kunnen voldoen aan de gewijzigde levering.
3.6 Hairloxx is gerechtigd tot wijziging van de voorwaarden. Deze wijzigingen gelden ook ten aanzien van de overeenkomst. De amendementen treden in werking 30 dagen na de kennisgeving, of op een latere datum gemeld in de kennisgeving, tenzij een afwijkende wettelijke termijn vereist is. Als de klant niet wil instemmen met het amendement op voorwaarden welke is materiaal in de natuur, is het toegestaan om de overeenkomst te beëindigen – binnen 7 dagen na de kennisgeving op de datum waarop de wijzigingen in werking treden zou tenzij Hairloxx kiest niet om door te gaan met de wijziging na hebben gesteld van de niet-aanvaarding.

Artikel 4 – Prijzen, betaling en schorsing
4.1 Alle prijzen zijn exclusief BTW, andere kosten en/of belastingen die en/of worden opgelegd door de regering.
4.2 Als na de datum van sluiting van de overeenkomst, een of meer elementen van de kostprijs zijn gestegen – zelfs als dit het gevolg is van een te verwachten omstandigheid – is Hairloxx gemachtigd dit door te geven aan de klant.
4.3 Betalingen zullen plaatsvinden direct bij de bestelling, volledig (inclusief omzetbelasting en de toepasselijke toeslagen) en zonder een beroepsprocedure voor korting, verrekening en/of opschorting van welke aard ook.
4.4 Hairloxx heeft, op alle tijden, recht op voorschotten van de vraag of andere zekerheid van de klant voor de naleving van haar verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst. Eventuele kosten die hieruit voortvloeien zijn voor de klant.
4.5 Bedragen ontvangen door Hairloxx worden eerst toegepast ter vermindering van de kosten, vervolgens naar de te vervallen rente, overwegende dat het resterende bedrag wordt afgeschreven op de oudste factuur, ongeacht het doel van de betaling door de klant aangegeven.
4.6 Klachten betreffende facturen van Hairloxx zullen worden bekendgemaakt aan Hairloxx met de klachtenprocedure van punten van bezwaar binnen 2 dagen nadat de bestelling is ontvangen, bij gebreke waarvan de klant wordt geacht in te stemmen met de factuur. Door een klacht in behandeling te nemen wordt de klant niet vrijgesteld van zijn betalingsverplichtingen richting Hairloxx.
4.7 Als de klant een betalingstermijn overschrijdt en/of nalaat te voldoen aan haar verplichtingen in de overeenkomst, is Hairloxx gerechtigd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten totdat de klant heeft voldaan aan zijn verplichtingen of ten minste voldoende zekerheid heeft verstrekt hiervoor. Tijdens de periode waarin de klant niet voldoet aan haar verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst, kan Hairloxx alle goederen die behoren tot de klant die zich op het moment bij Hairloxx bevinden behouden. Alle redelijke kosten (met inbegrip van maar niet beperkt tot extra opslagkosten) die Hairloxx moet maken in dit verband zou aan Hairloxx door de klant moeten worden terugbetaald.

Artikel 5 – Retentie van titel
5.1 Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van artikel 6 van de voorwaarden met betrekking tot de risico-overdracht, alle producten geleverd door of namens Hairloxx blijven eigendom van Hairloxx tot het moment dat de klant heeft voldaan aan haar verplichtingen van de betaling (inclusief rente en kosten) die voortvloeien uit de overeenkomst(en) tussen Hairloxx en de klant.
5.2 Zolang er eigendomsvoorbehoud is, is de klant vereist om de producten van Hairloxx gescheiden van andere goederen te ontvangen, zodat ze kunnen worden aangemerkt als producten van Hairloxx. De klant is ook vereist voor de goede verzorging van de producten van Hairloxx alsmede om de producten van Hairloxx voldoende te verzekeren.
5.3 Zolang Hairloxx eigenaar van de afgeleverde producten op basis van de bovengenoemde bepaling blijft, is het voor de klant niet toegestaan om de producten te verwijderen, noch de producten te laten dienen als onderpand aan derden. Als de klant toch de producten als onderpand gebruikt, moet het geld of de vorderingen die zijn overgenomen door de verkoop aan Hairloxx worden overgebracht.
5.4 Als de klant niet voldoet aan haar betalingsverplichtingen op een tijdige of juiste wijze, failiet is verklaard, geldt voor een moratorium of liquideert haar bedrijf, moet het terugkeren naar Hairloxx de door Hairloxx geleverde producten die op dat moment het eigendom van Hairloxx zijn binnen 5 dagen nadat er een verzoek vanuit Hairloxx is gekomen. De klant werkt volledig samen om ervoor te zorgen dat het eigendom van Hairloxx wordt teruggegeven nadat zei dit hebben aangevraagd, met inbegrip van eventuele demontage.

Artikel 6 – Levering en overdracht van risico
6.1 Tenzij anders overeengekomen, een termijn van levering zal beginnen op de dag dat Hairloxx de order schriftelijk heeft bevestigd en de klant alles heeft gedaan wat noodzakelijk is voor de correcte uitvoering van de overeenkomst. Overeengekomen verwachte leveringsvoorwaarden zijn geen definitieve termijnen maar alleen de verwachte levertijden. Hairloxx mag niet standaard voorafgaand formeel schriftelijk zijn ingelicht door de klant en een redelijke termijn hebben gekregen om alsnog te leveren en deze termijn zodoende is verstreken zonder dat er leveringen hebben plaatsgevonden. Om de redelijke termijn te bepalen in ieder geval, maar niet uitsluitend, moet er rekening worden gehouden met de werkelijke geldige voorwaarden van levering en productie runs, de duur van het vervoer en de beschikbaarheid van grondstoffen en bouwmaterialen.
6.2 Hairloxx heeft het recht om de producten te leveren in gedeelten en deze aflossingen afzonderlijk te factureren.
6.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zal de levering plaatsvinden op het overeengekomen leveringsadres en bepaalt Hairloxx de verzendmethode.
6.4 De producten die worden geleverd door Hairloxx zijn voor het risico van de klant, zodra ze zijn ontvangen door de klant. Dit is ook het moment waarop Hairloxx heeft voldaan aan haar verplichting om te leveren. Met deze risico-overdracht, wordt het risico van diefstal, schade, verlies of afschrijving overgedragen naar de klant.
6.5 In het geval dat de klant geen één levering aangeboden door Hairloxx accepteert of heeft meegedeeld dat het niet zal accepteren, heeft Hairloxx het recht de producten van de klant te factureren. Hairloxx heeft ook het recht om deze producten op te slaan (heeft opgeslagen) op de kosten en risico van de klant, zolang het nodig is, onverminderd alle andere rechten toegekend door de wet in het kader van de toe te rekenen schending door de klant.
6.6 In het geval Hairloxx producten van de klant in haar bezit heeft, bijvoorbeeld, reparaties, inspectie, etc. en deze goederen moeten worden verzonden of vervoerd, het risico van verlies, diefstal, schade, verlies of afschrijving tijdens dat vervoer zijn de kosten voor de klant.
6.7 De terugkeer van producten of termijnbetalingen daarvan door Hairloxx afgeleverd bij Hairloxx treedt slechts op na voorafgaande schriftelijke toestemming door Hairloxx.
6.8 Hairloxx is gemachtigd maken gebruik van derden met het oog op de uitvoering van de overeenkomst. Hairloxx is bevoegd de kosten van het gebruik van deze derde partijen – met een percentage van de toeslag, eventueel – naar de klant.

Artikel 7 – Onderzoek
7.1 De klant is verplicht de afgeleverde producten te onderzoeken. Daarnaast moet de klant onderzoeken of de producten zijn geleverd in de afgesproken kwaliteit, hoeveelheid en de nauwkeurigheid en er geen zichtbare gebreken zijn. Indien tijdens dit onderzoek, sprake blijkt te zijn van gebreken en/of andere afwijkingen, stelt de klant Hairloxx schriftelijk op de hoogte – binnen 1 dag na ontvangst van de producten. Als er geen melding van tekortkomingen van de producten van de klant is ontvangen door Hairloxx binnen 1 dag, komen de partijen overeen dat de producten, met uitzondering van eventuele verborgen gebreken, worden geacht te voldoen aan de overeenkomst.
7.2 De klant legt eventuele verborgen gebreken schriftelijk aan Hairloxx voor binnen 1 dag nadat de gebreken worden ontdekt of zijn geconstateerd, hooguit binnen 1 dag na de dag waarop de producten werden geleverd, bij gebreke waarvan de producten worden geacht te voldoen aan de overeenkomst, met inbegrip van eventuele verborgen gebreken.
7.3 Als de klant over de kwaliteit van de geleverde producten klaagt, moet zij Hairloxx de gelegenheid geven om deze producten te inspecteren en waar nodig monsters te nemen en/of testen uit te voeren, bij gebreke verliest de klant het recht op de naleving van de vraag.
7.4 In het geval van lichte afwijking die geen invloed heeft op het normale gebruik van de producten, worden de producten beschouwd als geaccepteerd ongeacht de afwijkingen en enige kennisgeving daarvan, en er is geen toepasselijke standaard in de zin van artikel 6:74 van het Nederlandse Burgerlijk Wetboek.

Artikel 8 – Garantie
8.1 Garantie op haarverlenging garantie: betreffende haarverlenging te leveren, Hairloxx verleent een garantie op de kwaliteit van de haren van drie maanden na de datum van levering, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld in de overeenkomst bedoelde dat deze producten worden gebruikt op een normale manier. De garantie strekt zich alleen uit tot de kwaliteit van de hairextensions. Hairloxx is nooit aansprakelijk voor schade door onprofessioneel of onjuiste plaatsing van de haarverlenging.
8.2 Hairloxx tools zoals kammen, borstels, verwijdertangen, beschermplaatjes, capes, etc. is een drie maand garantie op gegeven, mits deze producten worden gebruikt op een normale manier.
8.3 Op producten werkend op 230 volt, is een garantie van één jaar gegeven, mits deze producten worden gebruikt op een normale manier.
8.4 Op alle andere producten, andere dan de producten zoals beschreven in dit artikel 8.1 tot en met inbegrip van artikel 8.3 van de voorwaarden, een standaardgarantie van drie maanden na de datum van levering, mits deze producten worden gebruikt op een normale manier.
8.5 Producten of onderdelen daarvan die (lijken te) blijken onbetrouwbaar te zijn tijdens deze periode zullen worden vervangen of gerepareerd door Hairloxx. De keuze van vervanging of reparatie is wordt bepaald door Hairloxx. De vervanging van (kennelijk onbetrouwbaar) producten of onderdelen daarvan moeten worden teruggegeven aan Hairloxx op aanvraag. In het geval van een terugkeer, is de titel van de (blijkbaar onbetrouwbaar) producten overgedragen aan Hairloxx door het leveren van de (blijkbaar onbetrouwbaar) producten vervangen bij Hairloxx door het voor Hairloxx te reserveren vanaf het moment dat de klant de vervangende producten heeft ontvangen.
8.6 De verplichting van Hairloxx ter vervanging van de producten of componenten die afgeleverd worden op basis van de garantie opgenomen in artikel 8.5 van de voorwaarden gelden niet buiten het verzenden van de producten of componenten die daarvan worden vervangen. Het verzenden van de producten of onderdelen die worden vervangen in het kader van deze garantie is kosteloos binnen Nederland. De kosten van verzenden naar adressen buiten Nederland worden doorberekend aan de klant.
8.7 Elke aanspraak op de garantie is nietig in geval:
– de haarextensions worden toegepast door een partij die niet is getraind door Hairloxx of niet kan aantonen een professional te zijn bij de toepassing van haarverlenging, die kunnen worden gestaafd met diploma’s van voorafgaande professionele training en/of cursussen in combinatie met aantoonbare praktijkervaring;
– de haarextensions zijn gebruikt en/of verwijderd;
– de haarextensions zijn gekleurd, gepermanent en/of chemisch behandeld;
– van onjuist gebruik en verzorging van de haarverlenging;
– misbruik, ongepaste behandeling, onjuiste opslag of te lang opslagperiode van de producten;
– Hairloxx heeft de producten niet onderzocht of de klant is niet de gelegenheid gegeven door Hairloxx;
– de vordering is niet tijdig overeengekomen in overeenstemming met artikel7 van de voorwaarden.

Artikel 9 – Aansprakelijkheid
9.1 De aansprakelijkheid van Hairloxx is beperkt tot de naleving van de verplichting bedoeld in artikel 8 van de voorwaarden.
9.2 Alle vorderingen tot vergoeding, met inbegrip van verlies of andere indirecte schade, zijn uitgesloten.
9.3 Indien, om welke reden, is Hairloxx meer dan de naleving van de verplichting gehouden als bedoeld in artikel 8 van de voorwaarden, de aansprakelijkheid van Hairloxx is beperkt tot een bedrag gelijk aan de prijs van hetgeen de klant moet en/of moet betalen aan Hairloxx voor de onbetrouwbaar door Hairloxx geleverde producten. Elke aansprakelijkheid die Hairloxx wellicht heeft is beperkt tot de directe schade door de klant met een maximum van het bedrag van de schuldvordering dat wordt uitbetaald door de verzekeringsmaatschappij. Onder geen beding zal de totale geaggregeerde aansprakelijkheid van Hairloxx voor elk incident of een reeks verwante incidenten (alle hoofden van schade) hoger zijn dan € 10.000 (tienduizend euro).
9.4. De klant is verplicht tot betaling van alle kosten, schade of belang dat Hairloxx heeft kunnen hebben opgelopen als directe en/of indirecte gevolg van rechtsvorderingen tegen Hairloxx dat is ingeleid door een derde partij met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst. De klant vrijwaart Hairloxx van dergelijke aanspraken van derden.
9.5 Met betrekking tot aangelegenheden waarbij Hairloxx een derde partij heeft betrokken, de bepalingen die van toepassing zijn bij de betrokken overeenkomst met betrekking tot de garantie en aansprakelijkheid gelden ook voor de overeenkomst tussen Hairloxx en de klant.
9.6 De bovengenoemde beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet als er opzet of bewuste roekeloosheid van de kant van (werknemers die behoren tot het beheer van) Hairloxx.
9.7. De klant is verplicht haar klanten tijdig te informeren en volledig in te lichten over de specificaties van het gebruik van de producten, de garantieverplichtingen als beschreven in artikel 8 van de voorwaarden en de beperking van de aansprakelijkheid zoals beschreven in dit artikel 9 van de voorwaarden. De klant zal niet een verdergaande garantie ten aanzien van de producten geven aan zijn klanten en/of een minder beperkende beperking van de aansprakelijkheid zal vrijwaren Hairloxx voor om het even alle schade en kosten ten gevolge van een schending van dit artikel 9.7.

Artikel 10 – Overmacht
10.1. Overmacht betekent, naast wat is begrepen in de wet en jurisprudentie, alle externe oorzaken, voorzien of onvoorziene, waarop Hairloxx geen invloed heeft, met inbegrip van de omstandigheid dat leveranciers van Hairloxx niet of niet tijdig voldoen aan hun verplichtingen, nog voorwaarden, aardbevingen, brand, verlies van te verwerken materialen, wegblokkades, stakingen of werkonderbrekingen en invoer of handels beperkingen, die Hairloxx niet de kans geven zijn verplichtingen (tijdelijk) (geheel of gedeeltelijk) te voldoen.
10.2. Hairloxx heeft het recht om een beroep te doen op overmacht als er door omstandigheden die voorkomen (verdere) naleving optreedt nadat Hairloxx moet hebben voldaan aan haar verplichting.
10.3. Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van Hairloxx opgeschort. Als de periode waarin nakoming van de verplichtingen door Hairloxx niet mogelijk is en als gevolg van overmacht langer dan dertig dagen, te rekenen vanaf het moment van bestellen, zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat een verplichting tot betaling van een schadevergoeding.
10.4. Indien ten tijde van overmacht Hairloxx al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts ten dele aan haar verplichtingen kan voldoen, is Hairloxx gerechtigd het reeds geleverde deel of het te leveren deel afzonderlijk te factureren en is de klant verplicht deze factuur te betalen, alsof het een afzonderlijke overeenkomst is.

Artikel 11 – Intellectueel eigendom
11.1 Al het intellectuele eigendom rechten aan het merk Hairloxx, haar producten en (promotioneel) materiaal behoren uitsluitend tot Hairloxx, dit geldt ook voor eventuele trainingsmethoden. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, niets in de overeenkomst strekt zich uit tot de overdracht of licentiëring van intellectuele eigendomsrechten.
11.2 De klant zal niets doen wat de rechten van de intellectuele eigendom van Hairloxx kan ondermijnen.
11.3 In geen geval zal de klant wijzigingen aanbrengen aan de verpakking of producten.
11.4 De klant zal Hairloxx onmiddellijk op de hoogte stellen van een (potentiële) inbreuk op zijn rechten van intellectuele eigendom.
11.5 De klant zal Hairloxx vrijwaren voor alle schade en kosten die het gevolg zijn van een inbreuk door de klant van artikel 11 van de voorwaarden.

Artikel 12 – Opzegging
12.1 Hairloxx is gerechtigd de overeenkomst te beëindigen met een opzeggingstermijn van 2 dagen tenzij anders is overeengekomen. Beëindiging vindt plaats door middel van een aangetekende brief of e-mail. Met de beëindiging van de overeenkomst door de klant, komen alle aanspraken van de klant naar Hairloxx te vervallen.
12.2 Hairloxx kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang opzeggen of haar verplichtingen opschorten jegens de klant zonder enige verplichting tot schadevergoeding, als de klant niet in overeenstemming is, niet op tijd voldoet of niet volledig voldoet in overeenstemming met haar verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst.
12.3 Hairloxx kan de overeenkomst met de klant beëindigen zonder voorafgaande kennisgeving met onmiddellijke ingang, in het geval van (de aanvraag voor) een wettelijke schuldbeheer regeling door de klant, (het verzoek om) faillissement van de klant, de (voorlopige) surseance van betaling van de klant, een wederzijdse overeenkomst met de schuldeisers van de klant, de vereffening of de staking van het bedrijf van de klant, inbeslagneming en/of wijzigingen in de controle van het bedrijf van de klant.
12.4 Als Hairloxx de overeenkomst beëindigt, blijven de bedragen die de klant Hairloxx verschuldigd is op dat moment volledig verschuldigd, ongeacht de Hairloxx rechten op een schadevergoeding, om gebruik te maken van de rechten op basis van eigendomsvoorbehoud en alle andere rechten verschuldigd aan Hairloxx.
12.5 Anders dan in de omstandigheden die in de voorwaarden vermeld staan, is een voortijdige beëindiging van de overeenkomst niet mogelijk.

Artikel 13 – Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank
13.1 De conclusie van, de inhoud van en de geschillen met betrekking tot de overeenkomst en de voorwaarden, eventuele rechtsbetrekkingen die voortvloeien uit dit, elke andere rechtsverhouding, evenals de relatie tussen de klant en Hairloxx worden beheerst door de wetten van Nederland. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag van 1980 is uitgesloten.
13.2. De bevoegde rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht, Nederland, heeft exclusieve bevoegdheid over alle geschillen die voortvloeien tussen Hairloxx en de klant.