Copyright verklaring

Niets uit deze website mag worden vermenigvuldigd, worden opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of overgebracht, in welke vorm of op welke manier dan ook, elektronisch, mechanisch, via fotokopie, opname of anderszins, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Hairloxx.
Op alle hier gepubliceerde logo’s, teksten, foto’s en ontwerpen berust copyright. Het is tevens niet toegestaan deze zonder schriftelijke toestemming op welke wijze dan ook te bewerken en/of te verspreiden. U kunt toestemming aanvragen door gebruik te maken van het contactformulier.